Sobne antene

Sobne antene. Od­kar smo pre­šli na di­gi­tal­no obli­ko pre­no­sa sig­na­la TV pro­gra­mov, po­sta­ja­jo spet za­ni­mi­ve so­bne TV an­te­ne. V ana­log­ni do­bi smo se lah­ko pre­pri­ča­li, da tak­šna an­te­na tež­ko za­go­to­vi ka­ko­vo­sten spre­jem TV sig­na­la. Če pa smo bi­li v tak­šno re­ši­tev pri­si­lje­ni, so bi­li »du­ho­vi« in dru­ga po­pa­če­nja sli­ke re­den gost na na­ših ekra­nih. Ker pa je di­gi­tal­ni spre­jem do­kaj imun na re­flek­si­je, po­sta­jajo so­bne an­te­ne na ob­mo­čjih z moč­nej­šim in sta­bil­nim sig­na­lom spet za­ni­mi­va al­ter­na­ti­va. In res, po­nud­ba tak­šnih an­ten je na tr­ži­šču ve­li­ka, Pri nas ponujamo več vrst sobnih anten. Poleg kvalitete nam je pomemben tudi dizajn, zato vedno sledimo zadnjim trendom. Sobne antene na enem mestu.

Katalog ponudbe